Agencja badań statystycznych

Badanie Mystery Shopping

Posted on | November 24, 2015 | No Comments

Badanie metodą „Tajemniczego Klienta” stanowi skuteczne narzędzie, służące rozpoznaniu jakości obsługi klienta w firmie. Nie może więc dziwić fakt, iż przedsiębiorcy powszechnie korzystają z takiego rozwiązania, chcąc zbudować przewagę konkurencyjną na rynku.

Na czym polega badanie Mystery Client?

Miejscem przeprowadzania badania Mystery Shopping są zwykle placówki danej firmy. Starannie dobrany do określonego projektu audytor dokonuje obserwacji pracy personelu, poddając analizie sposób prezentacji projektów i wiedzę na ich temat, a także umiejętności nawiązywania kontaktu z klientem. Weryfikowane są również takie elementy jak wygląd i czystość pomieszczenia.
Przebieg badania nie powinien być przy tym czymś spontanicznym, lecz opartym o dokładnie przygotowany scenariusz. Ma on na celu umożliwić uzyskanie odpowiedzi na te pytania, które są istotne z punktu widzenia zamawiającego. Scenariusz uwzględnia więc kolejność zadawania poszczególnych pytań, sposób zachowania audytora, a także te aspekty, na które powinien on zwracać uwagę w trakcie badania.
Po przeprowadzeniu wizytacji w placówce, audytor wypełnia kwestionariusz, przydzielając poszczególnym elementom oceny według skali. W badanu Mystery Client uzasadnione jest wyposażenie audytorów w sprzęt do wypełniania elektronicznych formularzy (smartfon,tablet), co zapobiega ryzyku zorientowania się personelu, że ich praca stała się obiektem obserwacji. Dzięki temu pracownicy najprawdopodobniej będą się zachowywali zupełnie naturalnie, co pozwoli na uzyskanie wiarygodnych danych z badania.
Ostatni etap projektu Mystery Shopping polega na przygotowaniu przez firmę badawczą reportu zawierającego wnioski z badań, a także rekomendacje odnośnie możliwych do wdrożenia usprawnień w funkcjonowaniu obsługi klienta.

Kontrola procesu badawczego

Aby zamawiający miał pewność, iż badanie jest przeprowadzane w sposób rzetelny, powinien zawczasu upewnić się, czy firma badawcza zapewnia podgląd procesu badawczego. Modelowym rozwiązaniem jest pod tym względem unikalna platforma CATI. Pozwala ona uzyskiwać klientowi dostęp do harmonogramu realizowanego badania Mystery Client, a także na bieżąco śledzić przebieg jego realizacji. W panelu administratora możliwe jest m.in. przeglądanie udzielanych przez audytorów ocen, a następnie porównywanie ich pod różnym kątem. Menedżer danej placówki może również zgłosić reklamację dla każdej oceny.
CATI-System ułatwia także kontrolę pracy audytorów. Umożliwia bowiem pobieranie przesyłanych przez tajemniczych klientów dokumentacji z badania, zarówno w formie zdjęciowej, jak i audiowizualnej. Możliwe jest zatem chociażby przesyłanie w formie załącznika paragonów z zakupów dokonanych przez audytora w trakcie wizyty w placówce.

Dobór tajemniczych klientów do badań

Osoby do badania Mystery Client powinny być dobrane w taki sposób, aby można było je w jak największym stopniu upodobnić do wizerunku typowego klienta dla danej branży. Istnieje więc konieczność uwzględnienia cech osobowościowych i demograficznych audytorów, a także ich predyspozycji do przeprowadzenia badania.
Badania metodą „Tajemniczego Klienta” często mają charakter ogólnopolski, dlatego też firma badawcza stoi przed koniecznością podjęcia współpracy z audytorami zamieszkującymi różne części kraju. Dotarcie do nich oraz etap selekcji jest znacznie ułatwiony, jeżeli realizator badania dysponuje elektroniczną platformą, umożliwiającą przesyłanie formularzy aplikacyjnych drogą online.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments