Comercial Union

Agencja badań statystycznych

Analizy statystyczne dla nauki

Posted on | April 6, 2016 | No Comments

Naukowcy, prowadząc badania naukowe, bardzo często korzystają z możliwości jakie dają im firmy badawcze np. przeprowadzenie profesjonalnych analiz statystycznych, podczas kiedy sam proces gromadzenia danych leży po stronie autora badania. Zdarza się często, że także ten proces zlecany jest firmom zewnętrznym, ze względu na posiadanie odpowiednich narzędzi, co znacznie ułatwia realizację projektu badawczego. W takim przypadku zleceniobiorca we współpracy z naukowcem określa próbę badania, schemat kwestionariusza itp., po czym nadzoruje przebieg całego procesu gromadzenia danych, wprowadzania ich do kwestionariusza online itd. Przeważająca większość firm badawczych oferuje także doradztwo w zakresie planowania eksperymentu oraz efektywnego gromadzenia danych.

Realizacja badania

W wielu dziedzinach m.in. medycynie, ekonomii, farmacji, badania naukowe są wspomagane przez firmy badawcze. Dotyczy to dziedzin, w których konieczne jest gromadzenie danych i przetwarzanie ich. W przypadku, gdy etap gromadzenia danych leży po stronie zleceniobiorcy, współpraca rozpoczyna się od fazy ustaleń dotyczących próby, metodologii, metody losowania próby, itp. Ustala się także schematy ankiet lub kwestionariuszy. Na tym etapie dokonuje się wyboru właściwej analizy statystycznej. Następnym etapem jest faza samego gromadzenia danych. W tym celu projektowana jest oraz wykonywana baza danych oraz badania w formie online, co jest niezbędne do właściwego przeprowadzenia fazy realizacji. Konieczna jest także stała kontrola wprowadzania danych. Korzystając z elektronicznych systemów, ułatwiony jest proces generowania danych w formie umożliwiającej dokonanie analizy. Nie zawsze jednak faza projektowania badania oraz gromadzenia danych leży po stronie firm badawczych. Naukowcy często zlecają firmie zewnętrznej jedynie dokonanie samej analizy statystycznej na podstawie samodzielnie zgromadzonych danych. Przeprowadzanie analiz statystycznych dla nauki jest dziś bardzo powszechne w środowisku firm badawczych.

Realizacja statystyki do prac naukowych

Dokonując wyboru firmy zleceniodawcy zwracają uwagę w szczególności na doświadczenie i referencje firmy, na co mają wpływ przede wszystkim pracownicy i ich zaangażowanie. Biorąc pod uwagę, że większość badań realizuje się dziś za pomocą Internetu, w firmie badawczej niezbędni są specjaliści IT. Odchodzi się od tradycyjnych metod gromadzenia danych i samej realizacji badań. Prawidłowość przeprowadzenia badania wspomaganego komputerowo jest uzależniona od umiejętności kadry pracowniczej. Rzetelność danych, w przypadku statystyki dla nauki, jest niezmiernie istotna, dlatego dobór odpowiedniej firmy powinien być przemyślany.

Różne rodzaje badań medycznych

Posted on | March 11, 2016 | No Comments

Badania obserwacyjne były stosowane w medycynie na długo przed wprowadzeniem badań klinicznych. Nadal ich rola jest znacząca wśród badań medycznych, pomimo tego, że uważa się je za badania pierwotne. Dzięki temu, że są niezwykle proste, stosuje się je wtedy, gdy inne badania zawodzą lub nie przynoszą pożądanych efektów. Nazwa badań obserwacyjnych pochodzi od stosowanej w nich techniki obserwacji na wybranej uprzednio grupie pacjentów, na której sprawdza się występowanie, bądź nie, danego czynnika. Warto przy tym podkreślić, że badacz nie ma wpływu na to, na którą z wybranych osób podziała czynnik. W trakcie trwania badania ocenie podlegają różne bodźce, które z wielkim prawdopodobieństwem mogą wystąpić w trakcie badania. Badania kliniczne z kolei charakteryzuje ogromny nakład finansowy, a także bardzo drażliwy, a czasem nawet nieetyczny charakter badania.

Badania retrospektywne i prospektywne

Podstawowym podziałem organizacji badań obserwacyjnych jest rozróżnienie na badania retrospektywne i prospektywne. Pierwszy typ polega na badaniu zapisków medycznych z przeszłości. Niewątpliwie ów badania wzbogacają otrzymane dane, dzięki uzupełnieniu lub zestawieniu badań dawnych z obecnymi. Przy czym badacz ogranicza swoje pole manewru do analizy tylko danych zastanych. Drugi typ badań obserwacyjnych odnosi się do badania przyszłości. Proces badawczy skupia się na zaplanowaniu całego etapu  badawczego, w najdrobniejszych szczegółach. W tym przypadku badacz musi przewidzieć jak dużo czasu potrzeba na przeprowadzenie badania, co będzie obejmował obszar badawczy, jaki potrzebny jest nakład pieniężny oraz każdy inny element niezbędny do właściwego przeprowadzenia badania.

Badania obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne, PMS, kliniczne – podobieństwa i różnice

Każda agencja badawcza dąży w swych działaniach do tego, by cały proces badawczy był zaplanowany zgodnie z obowiązującymi standardami, a wyniki oddawały rzeczywisty obraz danej sytuacji. Ocena badań klinicznych i realizacji badań obserwacyjnych nie przebiega jednakże według sztywnych ram jak w przypadku badań społecznych. Badacz głównie odwołuje się do swojej intuicji i zdrowego rozsądku. Bardzo ważnym jest podkreślenie różnic występującym między badaniami klinicznymi, a obserwacyjnymi. W pierwszym przypadku koszty z prowadzonych badań są znacznie wyższe niż w drugim przypadku. Natomiast próba badawcza w przypadku badań kliniczny nie może być tak duża jak w przypadku badań obserwacyjnych. Warto podkreślić, że w badaniach obserwacyjnych można uzupełnić otrzymane wyniki badaniami retrospektywnymi.

keep looking »
  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments