Agencja badań statystycznych

Różne rodzaje badań medycznych

Posted on | March 11, 2016 | No Comments

Badania obserwacyjne były stosowane w medycynie na długo przed wprowadzeniem badań klinicznych. Nadal ich rola jest znacząca wśród badań medycznych, pomimo tego, że uważa się je za badania pierwotne. Dzięki temu, że są niezwykle proste, stosuje się je wtedy, gdy inne badania zawodzą lub nie przynoszą pożądanych efektów. Nazwa badań obserwacyjnych pochodzi od stosowanej w nich techniki obserwacji na wybranej uprzednio grupie pacjentów, na której sprawdza się występowanie, bądź nie, danego czynnika. Warto przy tym podkreślić, że badacz nie ma wpływu na to, na którą z wybranych osób podziała czynnik. W trakcie trwania badania ocenie podlegają różne bodźce, które z wielkim prawdopodobieństwem mogą wystąpić w trakcie badania. Badania kliniczne z kolei charakteryzuje ogromny nakład finansowy, a także bardzo drażliwy, a czasem nawet nieetyczny charakter badania.

Badania retrospektywne i prospektywne

Podstawowym podziałem organizacji badań obserwacyjnych jest rozróżnienie na badania retrospektywne i prospektywne. Pierwszy typ polega na badaniu zapisków medycznych z przeszłości. Niewątpliwie ów badania wzbogacają otrzymane dane, dzięki uzupełnieniu lub zestawieniu badań dawnych z obecnymi. Przy czym badacz ogranicza swoje pole manewru do analizy tylko danych zastanych. Drugi typ badań obserwacyjnych odnosi się do badania przyszłości. Proces badawczy skupia się na zaplanowaniu całego etapu  badawczego, w najdrobniejszych szczegółach. W tym przypadku badacz musi przewidzieć jak dużo czasu potrzeba na przeprowadzenie badania, co będzie obejmował obszar badawczy, jaki potrzebny jest nakład pieniężny oraz każdy inny element niezbędny do właściwego przeprowadzenia badania.

Badania obserwacyjne, edukacyjne, epidemiologiczne, PMS, kliniczne – podobieństwa i różnice

Każda agencja badawcza dąży w swych działaniach do tego, by cały proces badawczy był zaplanowany zgodnie z obowiązującymi standardami, a wyniki oddawały rzeczywisty obraz danej sytuacji. Ocena badań klinicznych i realizacji badań obserwacyjnych nie przebiega jednakże według sztywnych ram jak w przypadku badań społecznych. Badacz głównie odwołuje się do swojej intuicji i zdrowego rozsądku. Bardzo ważnym jest podkreślenie różnic występującym między badaniami klinicznymi, a obserwacyjnymi. W pierwszym przypadku koszty z prowadzonych badań są znacznie wyższe niż w drugim przypadku. Natomiast próba badawcza w przypadku badań kliniczny nie może być tak duża jak w przypadku badań obserwacyjnych. Warto podkreślić, że w badaniach obserwacyjnych można uzupełnić otrzymane wyniki badaniami retrospektywnymi.

Comments

Comments are closed.

  • O nas

    Agencja badawcza ComercialUnion to przede wszystkim szerzenie informacji na temat badań statystycznych, marketingowych, czy też badań fokusowych i sondaży. Staramy się w każdym tekście na łamach niniejszego portalu przedstawić jak najlepiej poszczególne aspekty badawcze. Na wielką uwagę zasługuje tutaj współpraca przy tworzeniu serwisu pracowników agencji badawcze BIOSTAT, z którą serdecznie dziękujemy
  • Recent Comments